Het bestuur bestaat uit:

  • Peter Pidoux (secretaris)
  • Agnès Denie (penningmeester)
  • Jacqueline van den Berg
  • Neel van Meerten

Aan het SSKW zijn de volgende vrijwilligers verbonden:

  • Frank Jongeneel – webmaster
  • Marie-Louise van Dijk – project Foto-expositie Vrijwilligerswerk is overal

  PROFIELEN BESTUURSLEDEN VERENIGING SSKW

  ALGEMEEN

  Een bestuurslid van het SSKW

  • Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten
  • Heeft affiniteit met het werkveld: ondersteuning van vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie in brede zin; actieve participatie in een vrijwilligers(lid)organisatie in de Drechtsteden is een pre
  • Kan het (bestuurs)beleid van de vereniging uitdragen, intern zowel als naar partners, politiek en bewoners
  • Is een teamspeler, werkt binnen het bestuur als onderdeel van een team
  • Is in staat afstand te bewaren tot de uitvoerders (het team SSKW en VrijwilligersHuis), bestuurt op hoofdlijnen en is bovendien in staat en bereid, waar nodig, op uitvoeringsniveau bij te springen
  • Houdt de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken
  • Is integer, gaat vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens
  • Is creatief en oplossingsgericht

  En werkt mee aan

  • Besluitvorming in bestuursvergaderingen
  • Onderhouden, ontwikkelen en vaststellen van beleid, missie en visie
  • Tot stand komen van planning, inhoudelijke en financiële rapportages
  • Voorbereiden van jaarlijkse Ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden
  • Goed werkgeverschap, i.c. Respect voor de belangen van de werknemers van het SSKW

  VOORZITTER

  • Heeft bestuurlijke ervaring in een (vergelijkbare) vereniging
  • In staat discussie in goede banen te leiden en te komen tot besluitvorming
  • Is in staat beleid, missie en visie van de vereniging naar buiten uit te dragen; op te treden als vertegenwoordiger van de vereniging en haar samenwerkingsverbanden
  • Motiveert en inspireert (bestuur, de organisatie en samenwerkingspartners)
  • Heeft een relevant netwerk in de Drechtsteden
  • Affiniteit met politieke besluitvorming

  PENNINGMEESTER

  • Heeft ervaring met financieel beleid in non profit organisaties
  • Heeft ervaring met het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen in een organisatie waar verschillende geldstromen en projecten (soms separaat) moeten worden verantwoord
  • Begrijpt en onderkent de specifieke financiële omstandigheden (ook fiscaal) van een aanbod van betaalde diensten aan leden, sponsoring, subsidieverlening en andere vormen van inkomsten
  • Voert overleg met coördinator en financiële administratie om gezamenlijk te komen tot een presentatie van benodigde (financiële) stukken waarmee zij/hij zijn taak optimaal kan uitvoeren
  • Adviseert de overige bestuursleden en
  • Presenteert op de algemene ledenvergadering het financieel beleid, prognoses, jaarrekeningen etc

  SECRETARIS

  • Bewaakt (procedurele) gang van zaken binnen het bestuur
  • Bereidt samen met de voorzitter (bestuurs- en leden)vergaderingen voor
  • Heeft een actieve rol in het (samen met de coördinator) voorbereiden van beleidsontwikkeling
  • Speelt een actieve rol bij diverse processen nodig voor het functioneren van de organisatie en opdat het bestuur kan besturen
  • Is (technisch) voorzitter van de bestuursvergadering bij afwezigheid van de voorzitter.

  LEDEN

  Hebben specifieke kennis en ervaring alsmede een netwerk op (een van) de volgende terreinen:

  • Communicatie
  • Vrijwilligerswerk wat is dat: verdringing, formeel/informeel, relatie met mantelzorg
  • Vrijwilligerswerk vanuit maatschappelijke betrokkenheid versus individuele inzet (hulp)
  • Politieke beleidsontwikkeling en besluitvorming
  • Fondsenwerving