ANBI en SSBI

Wat is een ANBI?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.

Een ANBI moet elk jaar haar financiële verantwoording openbaar maken. Dit houdt in dat uw organisatie vóór 1 juli de gegevens over het boekjaar van het vorige jaar bekend moet maken.

Kijkt u op de website van de Belastingdienst voor meer en de meest actuele informatie. Wilt u weten welke organisatie een ANBI status heeft klik dan op de volgende link http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Wat is een SBBI?

SBBI betekent Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Uw organisatie is een SBBI als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo als de activiteiten van uw organisatie bijdragen aan: de individuele ontplooiing van uw leden / de samenhang van de samenleving / een gezondere samenleving.  Ook deze organisaties kunnen gebruikmaken van een belastingvoordeel en hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die zij ontvangen.

Meer uitgebreide informatie leest u op de site van de belastingdienst. Wilt u weten welke organisatie een ANBI status heeft klik dan op de volgende link http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Door de Vrijwilligersacademie wordt jaarlijks een cursus aanboden over de ANBI-status. Kijkt u bij www.vrijwilligershuisdrechtsteden.nl/academie en vervolgens bij de Bestuurscursussen, om te zien wanneer de cursusavond gepland staat. U kunt zich via de site inschrijven.

AED

Hebben jullie een AED?

Jazeker. Op Spuiweg 93 hangt AED-apparatuur. Een van de medewerkers van het SSKW heeft een opleiding voor bedrijfshulpverlener gedaan en kan hiermee omgaan. Ook buiten kantooruren is dit apparaat berikbaar voor huurders van de vergaderruimte boven. (AED is de afkorting voor Automatische Externe Defibrillator. Je kunt dit gebruiken als iemand een hartstilstand heeft.)
Zie: http://www.hartstichting.nl/hartstichting/reanimatieonderwijs/reanimatiecursus/

Alcohol schenken

Wat is noodzakelijk als wij alcoholische drankjes willen schenken?

Bij een vereniging of stichting waarbij vrijwilligers bardiensten draaien dient er altijd een verantwoordelijke aanwezig te zijn die in bezit is van het diploma Sociale Hygiëne. Op de Horecavergunning dienen min. 2 namen te worden vermeld van medewerkers in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne. Als een vereniging alcohol schenkt moet er een leidinggevende zijn met een Verklaring Sociale Hygiëne. Omdat deze eis niet aan alle barvrijwilligers kan worden gesteld, is bepaald dat de barvrijwilligers een instructie over verantwoord schenkbeleid moeten volgen. De IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) zo’n instructie. Dit certificaat, waar een test aan zit verbonden, kan eenvoudig worden gehaald. Kijk voor meer informatie op http://www.nocnsf.nl/iva

Asielzoekers en Vrijwilligerswerk

Mogen asielzoekers vrijwilligerswerk doen?

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen als ze een van de volgende documenten hebben:
1. een geldig W-document (dwz. waarvan de looptijd nog niet is verstreken)
2. verblijfsvergunning
Lees verder

Op de website van Vrijwilligerswerk.nl vindt u ook informatie en kunt u o.a. het Aanvraagformulier Verklaring Vrijwilligerswerk downloaden.

Op de nieuwe website Werkwijzer Vluchtelingen – een initiatief van de SER – vindt u hun samenvatting van de regels over vrijwilligerswerk door vluchtelingen. Ook kunnen werkgevers die vluchtelingen in dienst nemen of als vrijwilliger laten werken, via deze site nagaan of ze recht hebben op de mobiliteitsbonus, premiekorting (tool) of gemeentelijke tegemoetkomingen.

B

Bestuursaansprakelijkheid

Waar ben je als bestuur aansprakelijk voor?

Als bestuur van een vrijwilligersorganisatie kun je je verzekeren voor bestuursaansprakelijkheid. (Bekijk de folder over vrijwilligersverzekeringen)
Het blijft echter altijd belangrijk dat duidelijk is dat goed wordt bestuurd!! Bijgaande checklist helpt om te kijken of u uw zaken nog op orde heeft. Checklist bestuursaansprakelijkheid   Vraagt u zich af of u een verzekering moet afsluiten voor bestuursaansprakelijkheid? Kijk bij Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor achtergrondinformatie die u kan helpen bij uw beslissing.

Bewaartermijn vrijwilligersdossiers

Wat is de wettelijke bewaarplicht voor vrijwilligersdossiers?

Die is er niet. Het dossier van een vrijwilliger is anders dan het dossier van een personeelslid, waar wel regels voor gelden. Gaat het om financiële zaken, dan maken deze onderdeel uit van de financiële administratie. Deze moet 7 jaar bewaard worden. Voor het overige geldt dat men gegevens niet langer moet bewaren dan noodzakelijk (of nuttig) is. Een jaar na vertrek zou het vrijwilligersdossier dus zeker vernietigd kunnen worden.

Bewoners aan zet

Hoe krijg je hulp en (financiële) ondersteuning voor een goed bewonersinitiatief?

Stel, u heeft een leuk plan voor uw straat of buurt, voor de hele wijk of zelfs heel Dordrecht. Hoe kom je aan geld en aan helpende handen? Waar vind je informatie of data? Op de website www.bewonersaanzet.nl/hoi staat informatie over fondsen, crowdfunding, vrijwilligerswerk en nog veel meer.

C

Computercursussen

Geven jullie ook computercursussen?

Ja, we geven cursussen voor onervaren computergebruikers. Kijk op de site van het Vrijwilligershuis naar het aanbod van de Academie.

Crowdfunding

Wat is crowdfundig?

Crowdfunding is een manier waarbij een initiatief het enthousiasme van burger gebruikt om geld te verwerven. Dit gebeurt via social media.

Zie ook: www.rendement.nl/bestuur/nieuws/id9503-crowdfunding-wint-aan-populariteit.html

D

Drank – en horecawet

Wat betekent deze wet voor onze organisatie?

Organisaties met een eigen kantine, soosruimte of andere gelegenheid waar alcoholhoudende dranken worden verkocht moeten zich houden aan de bepalingen in de Drank- en Horecawet. Dat betekent dat u een vergunning moet hebben. Medewerkers moeten een cursus Sociale Hygiëne hebben gevolgd.
Zie verder: www.vrijwilligerswerk.nl/?content=/95/Drank-_en_horecawet

E

EHBO – Eerste Hulp Bij Ongelukken

Waar vinden wij EHBO-ers voor ons evenement? En waar kan ik een cursus volgen?

Voor informatie kunt u terecht bij de volgende organisaties:
EHBO vereniging St. Nicolaas – http://www.ehbostnicolaas.nl/
EHBO Dordrecht – http://www.ehbodordrecht.nl/
EHBO Dubbeldam – http://www.ehbodubbeldam.nl/

F

Fondsenwerving

Wat is fondsenwerving?

Fondsenwerving is veel breder dan het zoeken naar financiën. We hebben het dan over werving van kennis, menskracht, diensten, geld of materialen. Via fondsen, sponsors en donateurs, maar ook via subsidies, aanbestedingen en zelfinanciering kunt u uw organisatie gezond houden.
Zie: www.vrijwilligerswerk.nl/?content=/121/Fondsenwerving

Feiten en cijfers over vrijwilligerswerk

Hoeveel mensen doen vrijwilligerswerk? Waar doen zij dat? Klopt het dat het meest 65-plussers zijn?

In dit artikel zijn alle feiten en cijfers uit onderzoeken van de laatste tijd op een rijtje gezet.

G

Goed Geregeld

Wat houdt het keurmerk “Goed Geregeld’ in?

Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. De onderscheiding is vier jaar geldig.
Zie verder: www.nov.nl/kwaliteit-en-diensten/goed-geregeld  Sinds 30-6-15 is SSKW-directeur Lita Harpe gekwalificeerd adviseur Goed Geregeld. Klik hier voor voor de werkwijze in Dordrecht en Zwijndrecht.

I

Identiteitsbewijs

Moeten wij een kopie van het identiteitsbewijs van onze vrijwilligers in de administratie opnemen?

Nee, een vrijwilligersorganisatie is hier niet toe verplicht; er is immers geen loonadministratie.

Welke gegevens mag een organisatie van mij als vrijwilliger overnemen?

De Belastingdienst kan organisaties vragen aan wie en wanneer zij een vrijwilligersvergoeding hebben uitbetaald. Daarom mag de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet om uw identiteitsbewijs vragen en hiervan uw gegevens overnemen. De organisatie mag geen kopie maken van uw identiteitsbewijs. Een werkgever is op grond van de Wet op de loonbelasting verplicht een kopie van het identiteitsbewijs van een werknemer in de loonadministratie te bewaren. Maar omdat u als vrijwilliger geen loonheffingen afstaat, geldt dit in uw geval niet.
Let op: u moet op het werk altijd uw identiteitsbewijs kunnen laten zien, ook als vrijwilliger.
Zie hier meer informatie

Hoe voorkomen we identiteitsfraude?

Door het kopiëren van identiteitsgegevens wordt de kans op identiteitsfraude vergroot. Maar soms is het toch nodig om iemands identiteit vast te stellen. Vaak is het dan genoeg als de vrijwilliger aan u het identiteitsbewijs laat zien. U kunt noteren welk identiteitsbewijs u heeft gezien en wat het nummer hiervan is.
Als het identiteitsbewijs toch wordt gekopieerd, helpen de volgende maatregelen om het risico op identiteitsfraude te voorkomen:
• Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie het bedoeld is en de datum waarop de kopie afgegeven wordt.
• Scherm de twee burgerservicenummer (BSN) af maak dit op de kopie onleesbaar maken.
• Scherm de pasfoto af of maak deze onzichtbaar.
Bronnen: www.Rijksoverheid.nl (250414) en www.mijnprivacy.nl (250414)

K

Kamer van Koophandel

Welke formulieren heb ik nodig voor een inschrijving of wijziging bij de KvK?

Voor de inschrijving van stichting of vereniging:
www.kvk.nl/download/Formulier-5-inschrijving-stichting-vereniging-of-vve_tcm109-365589.pdf

Voor de inschrijving van een functionaris (bestuurder):
www.kvk.nl/download/Formulier-22-inschrijving-functionaris-vereniging-of-stichting_tcm109-365602.pdf

Voor wijziging functionarisgegevens:
www.kvk.nl/download/Formulier-16-wijziging-functionarisgegevens_tcm109-365609.pdf

Klachtenregeling

Waarom zouden wij een klachtenregeling moeten hebben?

Een goede klachtenregeling is bij vrijwilligerswerk erg belangrijk. Juist doordat mensen het in hun vrije tijd en dus vaak voor hun plezier doen, is het belangrijk dat mensen ook daadwerkelijk plezier in het werk hebben. Klachten moeten dus eigenlijk zo snel mogelijk worden opgelost, zodat iedereen plezier in het werk blijft houden.

Zie verder: www.onzemanieren.nl/klachtenregeling-vrijwilligerswerk/

P

Persbericht

Hoe schrijf ik een persbericht?

Voor het maken van een persbericht voor bijv. een huis-aan-huis-krant zijn er een een paar goede tips waarmee u snel een goed resultaat kunt krijgen.

Hoe schrijf ik een persbericht?

S

Stichting

Stichting of vereniging … wat is het verschil?

Als u van uw vrijwilligersinitiatief een officiële rechtspersoon wil maken, heeft u de keus tussen een stichting of een vereniging. Daar zijn verschillen tussen.

Zie verder: www.bhnot.nl/mijn-notaris/vereniging-of-stichting

Het SSKW kan hulp bieden bij het oprichten van een stichting of vereniging. (Zie bij DIENSTEN)

Subsidiemogelijkheden in Dordrecht

Kan ik bij de gemeente subsidie aanvragen voor mijn project?

In Dordrecht bestaan drie subsidiemogelijkheden voor burger- c.q. vrijwilligersinitiatieven. Lees meer …. over wijkwensen, evenementensubsidie en WMO.

T

Tegenpresteerders

Ben je vrijwilliger als je aan de slag gaat vanwege een verplichte tegenprestatie?
Iemand die een ‘tegenprestatie’ moet leveren, en op grond daarvan aan de slag gaat bij een organisatie, is officieel geen vrijwilliger. Er gelden andere regels; zo vallen zij niet onder de vrijwilligersverzekering en kunnen geen vrijwilligersvergoeding krijgen. Voor meer informatie, lees www.movisie.nl/artikel/regels-rond-vrijwilligerswerk-tegenprestatie

Tuchtrecht Vrijwilligers

Wat kan ik doen bij een vermoeden van seksueel misbruik binnen mijn organisatie?

U kunt de hulp van Stichting Tuchtrecht inschakelen om te onderzoeken of de vrijwilliger in het verleden niet voor een dergelijk vergrijp is veroordeeld.
De Stichting Tuchtrecht is er voor vrijwilligersorganisaties die niet de beschikking hebben over een eigen tuchtcommissie. Als er bij iemand in uw organisatie het vermoeden bestaat van seksueel misbruik, kunt u bij deze stichting aan de bel trekken. Doordat de stichting het verleden van de vrijwilliger onder de loep neemt, moet misbruik voortaan eerder worden gesignaleerd.
De Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk maakt het ook mogelijk dat een tuchtcommissie en commissie van beroep rechtspreken bij vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers bij minderjarigen.
De stichting neemt vrijwilligersorganisaties daarmee deze moeilijke taak uit handen.

Zie verder: www.tuchtrechtvrijwilligerswerk.nl

U

Uitkering en vrijwilligerswerk

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden. Als u op zoek bent naar betaald werk, mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet belemmeren. En let op: UWV moet altijd beoordelen of het werk dat u gaat doen vrijwilligerswerk is. Kijk verder op de website van het UWV.

Vanaf 1 januari 2015 geldt een nieuwe Regeling Vrijwilligerswerk in de WW. Hier kunt u de officiële publicatie lezen..

Als het goed is, is het door deze Regeling vanaf 1-1-2015 een stuk makkelijker om vrijwilligerswerk te doen voor mensen met een WW-uitkering. Vereniging NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) wil daar wel zeker van zijn en houdt een vinger aan de pols. Daarom hebben zij een Meldpunt ingesteld. Gaat er iets niet goed? Heeft u problemen met de nieuwe regeling? Meld dit dan hier (anoniem), zodat het NOV de nieuwe regeling WW en vrijwilligerswerk kan evalueren met het ministerie van SZW.Bent u ouder dan 27, heeft u een uitkering van de Sociale Dienst en heeft u de plicht om werk te zoeken? Of heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding krijgen als u vrijwilligerswerk gaat doen. Dat kan u 250 euro per jaar opleveren. Lees hier meer over deze Vrijwilligersbonus.

Veilige omgeving

Wat kan het project “In veilige handen”voor ons beteken?

Als vereniging of vrijwilligersorganisatie wil je de zaken goed op orde hebben. Werk je als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Je wilt ten slotte een situatie scheppen waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om seksueel misbruik te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Surf naar www.inveiligehanden.nl voor alle ins en outs rondom het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En om te zien wat u moet doen als er toch seksueel misbruik heeft plaatsgevonden.

Zie ook: http://www.nov.nl/kwaliteit-en-diensten/in-veilige-handen

Verkeersregelaars

Wanneer heb je verkeersregelaars nodig?

De evenementenverkeersregelaar is een vrijwilliger die specifiek bij evenementen wordt ingezet. Hij/zij moet een eenmalige instructie volgen om bevoegd te zijn in haar of zijn gemeente. Na het volgen van een e-learninginstructie (voorheen gedaan door de plaatselijke politie) krijgt de verkeersregelaar een aanstellingspas voor 1 jaar. Organisaties die een evenement willen organiseren waarvoor verkeersregelaars worden vereist door de vergunningverlener (vaak een gemeente) moeten een verkeersplan aanbieden, met de inzet van deze evenementenverkeersregelaars. De vrijwilligers moeten vervolgens worden aangemeld voor de instructie. Voor meer informatie zie hier. www.verkeersregelaarsexamen.nl

VOG

Wat is een VOG?

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Instellingen die werken met kinderen of andere kwetsbare doelgroepen laten hun (vrijwillige) medewerkers een VOG aanvragen. Zo wordt gecheckt of iemand niet veroordeeld is voor een strafbaar feit, m.n. voor een zedenmisdrijf. Men wil hiermee het risico op misbruik van de kwetsbare doelgroep verkleinen.

Per 1 januari 2015 kunnen vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk beperkten werken in aanmerking komen voor de regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Organisaties moeten met minimaal 70% vrijwilligers werken en breder preventief beleid voeren. Meer informatie vindt u vanaf 1 januari 2015 op www.gratisvog.nl .

Zie ook: Geen verplichte VOG voor personeel in de zorg

Vrijwilligersbeleid

Wat moet er in een vrijwilligersbeleidsnota staan?

Als een organisatie werkt met vrijwilligers is het goed om voor iedereen helder te hebben hoe hier mee wordt omgegaan. Waarom werkt men met vrijwilligers? Wat verwacht men over en weer? Wat zijn de rechten en plichten? Hoe wordt het contact onderhouden? Is er sprake van een vergoeding?

Zie Voorbeeldnota Vrijwilligersbeleid.pdf

Voor verdere hulp en advies kunt terecht bij het SSKW/Vrijwilligershuis.

Vrijwilligerscontract

Is het nodig om met een vrijwilligerscontract te werken? Wat moet daar in staan?

Veel (professionele) organisaties die met vrijwilligers werken, komen de afspraken overeen in een vrijwilligerscontract. Zo is voor iedereen duidelijk wat de verwachtingen, en de rechten & plichten zijn van beide partijen.

Vrijwilligerswerk is niet verplicht maar ook niet vrijblijvend. Organisaties, maar ook vrijwilligers moeten erop kunnen vertrouwen dat afspraken nagekomen worden. Goede afspraken en duidelijk vrijwilligersbeleid zijn hierbij ondersteunend. In een contract kunnen onderlinge afspraken worden vastgelegd.
Kenmerkend voor de vrijwillige inzet is dat het gedaan wordt voor anderen. Hieruit volgt automatisch dat er afspraken gemaakt moeten worden. Voor organisaties is het van belang een mate van zekerheid te hebben dat het werk ook wordt gedaan. Maar een contract is niet alleen van belang voor de organisatie. Ook vrijwilligers zijn erbij gebaat. In een contract staan niet alleen hun plichten, maar hun rechten. Denk hierbij aan de onkostenvergoeding, deskundigheidsbevordering, aansprakelijkheid, arbeidsomstandigheden en de inspraak- en klachtenregeling. Het vastleggen in een contract bevordert de rechtsgeldigheid.

Een contract (of overeenkomst) kun je voor je organisatie ‘op maat’ maken. Het model dat wij als SSKW zelf gebruiken, zie je hier.

Vrijwilligersmanagement

Wat is dat nu en wat heb ik er aan?

Hoe werf ik meer vrijwilligers en hoe zorg ik dat ze gemotiveerd zijn? Een vraag waar veel (vrijwilligers-)organisaties mee worstelen. En dat is niet zo gek; het managen van vrijwilligers in veel opzichten moeilijker dan het managen van betaalde krachten. Kennisinstituut Movisie geeft 12 literatuurtips zodat u er meer over kunt lezen.

VrijwilligersPas – onderzoek 2015

Effectiviteitmeting van de communicatiemiddelen

Al 11 jaar geeft het SSKW de VrijwilligersPas uit. We maken hierbij gebruik van verschillende communicatiemiddelen. Bereiken deze de doelgroep? Hoe effectief zijn de communicatiemiddelen, zoals de website, de brochure, facebook en de Last Minute? We hebben communicatiestudenten van Hogeschool Rotterdam gevraagd een evaluatieonderzoek te doen.

Vrijwilligersvergoeding

Mag een vrijwilliger een vergoeding ontvangen?

De Belastingdienst heeft bepaald dat een vergoeding voor vrijwilligers van 23 jaar en ouder maximaal € 4,50 per uur bedraagt, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze vergoeding is niet belast.Ziet u af van een vrijwilligersvergoeding, dan mag u dit bedrag als gift aftrekken, mits de instelling een ANBI is. Meer informatie staat in de Kennisbank van het Vrijwilligershuis onder het kopje Onkostenvergoeding.

Zie hier voor een overzicht van aspecten waar de Belastingdienst op let.

Vrijwilligersverzekering

De zes gemeentes in de Drechtsteden hebben gezamenlijk geregeld dat hun inwoners, die vrijwilligerswerk doen in georganiseerd verband, verzekerd zijn. Het gaat om een secundaire verzekering; men dient eerst de eigen verzekering te benaderen.
Wie een claim wil indienen, doet dit via het SSKW. Voor meer informatie, kijk zie het stukje over Verzekeringen dat op deze website staat bij DIENSTEN.

Folder: http://www.sskw.nl/wp-content/uploads/2019/05/brochure-vrijwilligersverzekering.pdf

W

Wijkwebsites

Waar kunnen Dordtse wijkbewoners nieuws lezen dat specifiek over hun eigen wijk gaat?
En kan ik ook zelf nieuws plaatsen?

Op de site www.wijkendordrecht.nl leest u alles over de wijkwebsites in Dordrecht.

Z

Zorg Beter met Vrijwilligers

Wat kunnen zorgorganisaties doen om vrijwilligers optimaal in te zetten in de zorg in aansluiting op de wensen en behoeften van vrijwilligers zelf?
De zorg wordt beter mét de inzet van vrijwilligers. Dat gaat niet zonder betere zorg vóór vrijwilligers.
Op de website ‘Zorg Beter met Vrijwilligers’ vind je handreikingen, voorbeelden en publicaties.

Zie: www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/zbv